Obligatorisk Ventilationskontroll

OVK, eller ”Obligatorisk ventilationskontroll” infördes som en följd av dålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler. Riksdag och regering införde år 1991 gällande föreskrifter om funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.

Vega Energi har erfarna besiktningsmän med riksbehörighet att utföra OVK.
Beroende på kategori av byggnad och ventilationssystem gäller olika regler för behörighetsnivå och besiktningsintervall. Kontakta gärna oss på Vega Energi, så kan vi berätta vad som gäller för just din fastighet.

Erfarenheterna från OVK har visat att många ventilationssystem har allvarliga brister, vilket kan påverka fastighetens inomhusklimat negativt.

”-Det är inte bara innomhusklimatet, utan även fastighetens energiförbrukning som kan påverkas i stor utsträckning.”, påpekar Nikolas Jehrén, OVK-besiktningsman på Vega Energi.

”-Boverket har vid undersökningar kunnat konstatera att det i genomsnitt förekommer sex fel i varje ventilationssystem, varav två är allvarliga.”, citat från Boverkets hemsida.

Fakta om OVK
Oavsett vem som nyttjar byggnaden är det ägaren som ska leva upp till lagstiftningen.

Endast den som har behörighet och rätt behörighetsnivå får utföra funktionskontrollen.

OVK ska utföras enligt de regler och intervall som Boverket föreskriver för aktuell byggnad och ventilationssystem.

Av protokollet ska framgå om ventilationssystemets funktion är godtagbar eller inte.

Ett särskilt intyg ska utfärdas om genomförd kontroll, där datum för kontrollen framgår. Ägaren ska anslå intyget på väl synlig plats, till exempel i byggnadens entré.

Ett exemplar av protokollet skall lämnas till byggnadens ägare och kopia av protokollet skickas till kommunens byggnadsnämnd, som är tillsynsmyndighet och kontrollerar att förordningen om OVK efterlevs och att besiktningsmän utför sitt arbete på korrekt sätt.

Klicka här för att kontakta oss.

Tillbaka

  200x5_transpixovk200x5_transpixovk2