NYHET 2011-04-28

 

Almnäs f.d. Ing1

På uppdrag av Telge Nät AB har Vega Energi fått i uppdrag att göra en förstudie för att avveckla pannorna i panncentralen samt utveckla fjärrvärmesystemen.

 

Energicentralen i Almnäs, före detta Almnäs garnison, ING 1 i Södertälje är byggd 1966-1967 och byggdes för att försörja fastigheterna på ING 1 med värme och varmvatten.

Under 2008 byggde Telge Nät en distributionsledning mellan Södertälje stad och Nykvarn med en avstickare till Almnäs.

Distributionsnätet i Almnäs är m.a.o. anslutet till Telge Näts fjärrvärmesystem via en värmeväxlare. Pannorna har stått kvar som reservkapacitet. Nu har Telge Nät tagit beslut om att dessa ska demonteras och konsekvenserna där av skall åtgärdas för att säkerställa leveransen till Almnäsområdet.

Förstudien har omfattats av följande:

Ÿ    Felsökning flöden på primär- och sekundärsystem

Ÿ    Demontage av pannor

Ÿ    Åtgärder för expansionssystem för Almnäsnätet

Ÿ    Kontroll av huvudvärmeväxlare för fjärrvärme

Ÿ    Ritningsunderlag och konstruktion för lokalvärme

Ÿ    Grundval MPC – anslutning

Ÿ    Grundval för styrning av Almnäs-nätet, temperatur och tryck på ”sämsta punkt”

Studien omfattar även flödesschema och placeringsförslag. Dessutom ingår att ta fram annonsunderlag för försäljning av pannor med tillhörande utrustning och reservdelar 

  almnas

 

Kontaktperson på Vega Energi är Max Jansson